چت روم
درباره ما


dream_6910
[̲̅w̲̅][̲̅e̲̅][̲̅l̲̅][̲̅c̲̅][̲̅o̲̅][̲̅m̲̅][̲̅e̲̅]
برای هر چه بهتر شدن وبلاگ نظرات و پیشنهاد خود را در قسمت نظرات اعلام کنید...

لطفا نظر خصوصی ندین!

با تشکر... ツ
M.H
ایمیل : dream_6910@yahoo.com

***************************


************************ *************************** .••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••dream••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.•• 6910••.•´¯`•.••


 • تاریخ ارسال : پانزدهم مهر ۱۳۹۱, ۱۴:۳۴ بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده : dream_6910

dream

 • تاریخ ارسال : بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳, ۲۲:۳۲ بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده : dream_6910

شما که سواد داری ، لیسانس داری ، روزنامه خوونی
با بزرگون میشینی ، حرف میزنی
همه چی میدونی ...
شما که کله ت پُره ، معلم مردم گنگی ...
واسه هر چی که میگن جواب داری ، در نمیمونی ...
بگو از چیه که من دلم گرفته ؟!
راه میرم دلم گرفته ... می شینم دلم گرفته
گریه می کنم ... می خندم ... پا میشم ... دلم گرفته !

 

 

 • تاریخ ارسال : بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳, ۲۲:۳۱ بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده : dream_6910

سال 93 داری میری!! بــــــرو...
اما حرفامو بشنــــــو و بــــرو
یـه ﺷـﺒـﺎﯾـــــﯽ ﺍﺻـلا ﻧـﮕـﺬﺷــــــﺖ
ﺍﻣـﺎ ﻣـن ﺍﺯﺵ
ﮔـﺬﺷــــﺘـﻢ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ ... ﺳـﺨـــﺖ
ﮔـﺬﺷـﺖ ...ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔـﺬﺷـــــــﺖ ...
ﯾـﻪ ﺷــــﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯدم " ﺍﻣـﺎ ﺟـــــﺰ ﺩﻟـم ﻫـﯿـچـــکـــﺲ ﺻــــــﺪﺍﻣـو ﻧـﺸــﻨـﯿـﺪ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـــــﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼــﯽ ﺑـﻮﺩ ﺍﻟـﺎ ،،، ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﻣـﯿـﺒــــﻮﺩ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــﯽ ﻧـﻔـﺴـم ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤــﻪ ﺑـﻐـﺾ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔــﺲ ﮐـﻢ ﺍﻭﺭدم ... ﺍﻣــﺎ ﺩﻭاﻡ ﺍﻭﺭﺩم ...
ﯾـﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾــﯽ ﻓـﻘــﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩم ... ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑــــﺮﺩم...
ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧــﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩم
ﻓـﻘـــﻂ
ﺑـﻮﺩم.....
ﻫـﻤﯿـــــﻦ.
93 حالا دیگه بــــــــرو....

 

 

 • تاریخ ارسال : یازدهم بهمن ۱۳۹۳, ۱۹:۳۳ بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده : dream_6910

هر روز جلوي آينــــــه مينشينمـ ...

مـــــــوهايمـ را باز ميكنمـ..

آن گونهـ كه دوست داشتيـ مرتبشان ميكنمـ...

رژ مورد علاقـــهـ ات را ميزنمـ ...

اين عطــــــــر را هم بيشتـــــر از بقيهـ ميپسنديديـ ..

راستيــ !!

كدامـ لبـــاس بيشتر به من مي آمد؟!

رنگــــ لباسمـ را دوستـ داريـ؟

داشتـ يادمـ ميرفتـ...

اين هم از لــــــــآكــــ مشكيـ كه خوشتـ مي آمد ..

چيزيـ كمـ نيستـ؟!

خبـ ديگـــر...

من آمـــــاده ام...

ميتوانيمـ شروع كنيمـ..

همهـ چيز برايـ يك گريـــــهـ عاشقانـــــــــه حاضـــر استـ...

 

 • تاریخ ارسال : یازدهم بهمن ۱۳۹۳, ۱۹:۲۲ بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده : dream_6910

تو....

 

 • تاریخ ارسال : نهم اردیبهشت ۱۳۹۳, ۱۹:۴۵ بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده : dream_6910

یادمان باشد:

همیشه ذره ای حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود"

کمی کنجکاوی پشت " همین طوری پرسیدم"

قدری احساسات پشت" به من چه اصلا"

مقداری عصبانیت پشت " چه می دونم"

اندکی درد پشت "اشکالی نداره " وجود دارد... • تاریخ ارسال : سوم دی ۱۳۹۲, ۱۳:۱۴ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910

ﻣﻦ ﭼﺎﯾﯿﻤﻢ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺳﺮﺩ ﺑﺸﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﻡ ﺩﻭﺭ . . .

ﭼﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ !!

برچسب‌ها: ﻣﻦ ﭼﺎﯾﯿﻤﻢ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺳﺮﺩ ﺑﺸﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﻡ ﺩﻭﺭ
 • تاریخ ارسال : سی ام شهریور ۱۳۹۲, ۱۶:۱ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910


اگر مرده ای ،
 بیا و مرا ببر
 واگر زنده ای هنوز،
 لااقل
خطی،خبری،خوابی،خیالی....،
 بی انصاف......!

 

 

 برچسب‌ها: اگر مرده ای, بیا و مرا ببر
 • تاریخ ارسال : بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲, ۱۱:۴۷ قبل از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910

ﯾــﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺁﯾــﯽ ، ﮐﻨــــﺎﺭﻡ ﻣـﯽﻧﺸــــﯿﻨﯽ ،
 
ﺑــﺮﺍﯾــﻢ ﮔـﻞ ﻣﯽ ﮔـﯿــﺮﯼ .
 
ﺍﺯ ﻋﺸــــﻖ ﻣﯽ ﮔـــﻮﯾﯽ ،
 
ﺍﺯ ﺷــــﺎﺩﯾـــﻬــﺎﯼ ﺑﯽ ﺳَﺒَـــﺐ . . .
 
ﺍﺯ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷـــﺘﻦ ﻫـــﺎﯼ ﺑﯽ ﺩﻟـــﯿﻞ . . .
 
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻣـــﺪﻩ ﺍﯼ ﮐــﻪ ﺍﺯ ﺭﻓــــﺘﻦ ﻧــﮕﻮﯾﯽ . . .
 
ﻭ ﻣـــﻦ ﻓﻘـــﻂ ﺳﮑــــــﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨــﻢ ،
 
ﺳﮑــــــﻮﺕ ، ﺳﮑـــــﻮﺕ . . .
 
ﻭ ﺗـــﻮ ﻓــﺎﺗـــﺤﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺧـــــﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ . . .

 


برچسب‌ها: ﯾــﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺁﯾــﯽ, ﮐﻨــــﺎﺭﻡ ﻣـﯽﻧﺸــــﯿﻨﯽ, ﻭ ﺗـــﻮ ﻓــﺎﺗـــﺤﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺧـــــﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ
 • تاریخ ارسال : بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲, ۱۱:۴۵ قبل از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910

ﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﮏ ﭘﯿﺸﮑ .
 ﻻﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ .
 ﻏﺼﻪ ﺍﯼ ﻪ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺳﻔﺮﻩ ﺧﺭﺩﯾﻢ ﻧﺮﻭ ...!

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﮏ ﭘﯿﺸﮑﺶ
 • تاریخ ارسال : بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲, ۱۱:۴۳ قبل از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910


ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ

ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻢ ﻧﻤﯿﺸﺪ ...!

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻢ ﻧﻤﯿﺸﺪ
 • تاریخ ارسال : بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲, ۱۱:۴۲ قبل از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910


ﻝ ﻣﯿﺒــــــــﻨﺪﯾـــﻢ ﺑــﻪ ﯾــﮑــــــــــــــ ﺣُﺒــــــﺎﺑــــــــــ ...
 ﻌــــــــــﺪ ، ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﯿﮑﻨﯿــــــــﻢ ﮐـــﻪ ﻧﺘـــــــــﺮﮐ ...!

 

 

 

 برچسب‌ها: ﺩﻝ ﻣﯿﺒــــــــﻨﺪﯾـــﻢ ﺑــﻪ ﯾــﮑــــــــــــــ ﺣُﺒـ
 • تاریخ ارسال : بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲, ۱۱:۴۰ قبل از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910


ﻧﻘﺎﺷــــﯽ ﺍﻡ ﺧـــــــﻮﺏ ﻧﯿﺴــــﺘــــــ ...
 ﺧﻮﺩﺗـــــ ﺭﺍﻫﺘــــ ﺭﺍ ﺑﮑـــﺶ ﻭ ﺑـــﺮﻭ ...

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: ﻧﻘﺎﺷــــﯽ ﺍﻡ ﺧـــــــﻮﺏ ﻧﯿﺴــــﺘــــــ, ﺧﻮﺩﺗـــــ ﺭﺍﻫﺘــــ ﺭﺍ ﺑﮑـــﺶ ﻭ ﺑـــﺮﻭ
 • تاریخ ارسال : بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲, ۱۱:۳۸ قبل از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910

شاید دیر به دیر سراغت را میگیرم،

ولی "تو" بزرگتر از آنی که فراموش شوی...

 

 

 

 


برچسب‌ها: شاید دیر به دیر سراغت را میگیرم
 • تاریخ ارسال : هفدهم شهریور ۱۳۹۲, ۱۲:۴۴ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910


ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ…
 ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ،
 ﻃﺎﻗﺘﺶ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ ...

 

 

 

 برچسب‌ها: ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ…
 • تاریخ ارسال : هشتم شهریور ۱۳۹۲, ۱۷:۵ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910

از اون روز که دلم تورو گرفت

دیگه هیچ وقت نگرفت!

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: از اون روز که دلم تورو گرفت, دیگه هیچ وقت نگرفت
 • تاریخ ارسال : هشتم شهریور ۱۳۹۲, ۱۶:۵۵ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910


خطت رو که عوض کردی

 من موندم و "دوستت دارم"هایی که

هیچوقت دلیور نشدن...

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: خطت رو که عوض کردی من موندم
 • تاریخ ارسال : بیست و هفتم تیر ۱۳۹۲, ۱۰:۳۸ قبل از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910


توکه پشت منو خالی کردی تو یه لحظه از نفس افتادم
خوش بحالت که هنوزم خوبی,من که زندگیم
 از دست دادم...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: توکه پشت منو خالی کردی تو یه لحظه از نفس افتادم
 • تاریخ ارسال : نوزدهم تیر ۱۳۹۲, ۲۲:۴۲ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910
بعد مرگم بر روی سنگ قبرم ؛ نه نام بنویسید ،نه نشانی !

فقط بنویسید اینجا کسی خوابیده که روزی هزار بار مُرده و زنده شده!


بنویسید اینجا قبر یک نفر نیست!

اینجا یک تن به همراه هزاران آرزوی زنده به گور شده خوابیده!

اصلا بنویسید اینجا کسی دفن شده که قبل از زنده بودنش ،

مُرده بوده بنویسید او زندگی نکرد ،

او هر روز مُرد ،

او هر لحظه میان این مرد م

جان داده …

آری با خط درشت بنویسید:
اینـجا یـک نفـر بدجـوری مُـرده!

 


برچسب‌ها: بعد مرگم بر روی سنگ قبرم ؛ نه نام بنویسید, نه نشانی
 • تاریخ ارسال : نوزدهم تیر ۱۳۹۲, ۲۰:۱۴ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910
بیآآآآآآآآدوری کنیم از غم!!!
 
بیاآآآآآآآعــاشق بشیم یِکم!!!
 
 
 
 
 
 
 
 

برچسب‌ها: بیآآآآآآآآدوری کنیم از غم, بیاآآآآآآآعــاشق بشیم یِکم
 • تاریخ ارسال : دوازدهم تیر ۱۳۹۲, ۲۳:۸ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910


ﻣَــﻦ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺑــﺎ ﺗــﻮ

 ﺑـــــﻮﺩﻥ ﭼــﻪ ﮐﺎﺭﺍﯾـــﯽ ﮐــﺮﺩﻡ ...
 ﺗــــﻮ ﺑــــﺮﺍﯼ ﺑـــﺎ ﻣَــﻦ

 ﻧــﺒـــﻮﺩﻥ ﭼــﻪ ﮐــﺎﺭﺍﯾــﯽ

ﻣــﯽﮐــﻨﯽ ...

 

 

 

 


 


برچسب‌ها: ﻣــــــﻦ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺑــﺎ ﺗــﻮ ﺑـــــﻮﺩﻥ ﭼــﻪ ﮐﺎﺭﺍﯾـــ, عکس جدید عاشقانه, مطالب خواندنی و عکس های ناب روز, به روز ترین, جدید 92
 • تاریخ ارسال : هشتم تیر ۱۳۹۲, ۲۱:۵۲ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910

و بــــــــــــــــــــــاد
 تنها تكيه  گاه من است
 اكنون كه در تلاطم چشم هاي تو
 تـــــــــــنم 
چون بيد مي لرزد !!!

 


 


برچسب‌ها: و بــــــــــــــــــــــاد تنها تكيه گاه من است
 • تاریخ ارسال : بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲, ۱۹:۵۹ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910


وقتي نباشي

جاي خالي ات

پر ميکند

گلويم را . . .برچسب‌ها: وقتي نباشي
 • تاریخ ارسال : یازدهم خرداد ۱۳۹۲, ۲۱:۵۲ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910

شناسنامه را بیخیال!
محل تولد من،آغوش گرم و پر محبت توست.!

 


برچسب‌ها: شناسنامه را بیخیال
 • تاریخ ارسال : پنجم خرداد ۱۳۹۲, ۲۰:۱۸ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910

خیالت که "می وزد" تمام درختان شهر" بیدمجنون "میشوند...

 

 


برچسب‌ها: خیالت که, می وزد, تمام درختان شهر, بیدمجنون, میشوند
 • تاریخ ارسال : دوم خرداد ۱۳۹۲, ۲۲:۴ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910

ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺎ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﯿﺴﺖ!…


برچسب‌ها: ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ, ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺎ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﯿﺴﺖ,
 • تاریخ ارسال : دوم خرداد ۱۳۹۲, ۲۱:۵۷ بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده : dream_6910


از کي شروع کردي به دوست نداشتنم
که الان هيچ دوستم نداري؟؟؟

 


برچسب‌ها: از کي شروع کردي به دوست نداشتنم, مطالب خواندنی و عکس های ناب روز
 • تاریخ ارسال : دوم خرداد ۱۳۹۲, ۲۱:۳۱ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910


بعـضی وقتها اونقـدر دلتنگه کسی میشی که اگه بفهمه
خودش از نبودن خودش خجالت میکشه...

 


برچسب‌ها: بعـضی وقتها اونقـدر دلتنگه کسی میشی که اگه بفهمه
 • تاریخ ارسال : دوم خرداد ۱۳۹۲, ۲۱:۲۷ بعد از ظهر
 • دسته بندی : عاشقانه ها
 • نویسنده : dream_6910

امروزم هنوز دیروزه ...
میرم بخوابم شاید فردا شه !!!

 


برچسب‌ها: امروزم هنوز دیروزه
 • تاریخ ارسال : بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲, ۲۰:۳۱ بعد از ظهر
 • دسته بندی :
 • نویسنده : dream_6910


"دیوار" که باشی
 عاشقِ کسی می شوی
 که یادش نیست
 کِی، کجا
 به تو «تكیه » داده است...

 

 


برچسب‌ها: دیوار, که باشی, عاشقِ کسی می شوی
تبلیغات

تبلیغات